Vedomostný kvíz pre študentov

22.09.2017 / Aktuality » Konkurzy

Drahí priatelia,

Veľvyslanectvo Ruska v Bratislave a Veľvyslanectvo Slovenska v Moskve, Ruské centrum vedy a kultúry a Slovenský inštitút v Moskve s podporou rady partnerských organizácií usporiada v období od 20. septembra do 31. októbra t.r. vedomostný kvíz pre študentov oboch krajín o znalosti všeobecných stránok histórie.

K účasti vo vedomostnom Kvíze pozývame slovenských študentov stredných škôl vo veku od 14 do 19 rokov, ktorí by mali podrobne odpovedať po rusky na 20. otázok o najdôležitejších historických udalostiach, o významných osobnostiach oboch krajín, ktorí významne prispeli k posilneniu stáročných tradícií priateľstva a partnerstva medzi našimi národmi. Otázky sú zoskupené do nasledujúcich tém: „Všeobecné stránky histórie“, „Literatúra a filozofia“, „Kultúra a umenie“, „Vedecké a vzdelávacie väzby”, „Diplomacia“ (7, 6, 3, 3 a 1 otázka v uvedenom poradí, otázky kvízu sú pripojené). Na základe výsledkov kvízu budú určení 5. víťazi a 10. držitelia povzbudzujúcich cien z každej strany. Pre slovenských deti hlavnou cenou bude zájazd do Ruska. Upozorňujeme, že odpovede musia byť uvedené iba v ruštine.

Odpovede na kvízové otázky (vo formáte .doc alebo .pdf v ruštine) posielajte najneskôr do 31. októbra na e-mailovú adresu Ruského centra vedy a kultúry (RCVK): rus.kult.centrum@stonline.sk (kópiu poslať na adresu kultura@rusemb.sk s označením „Kvíz“).

Stanovy kvízu

na znalosť spoločných stránok dejín ruského a slovenského národov

1. Organizátori a ciele kvízu

1.1. Kvíz na znalosť spoločných stránok života ruského a slovenského národov (ďalej len – Kvíz) sa usporiada za účelom podnietenia záujmu mladých ľudí v Rusku a na Slovensku o znalosť dejín, uchovania a popularizovania spoločného kultúrneho a historického dedičstva, a tiež podporenia talentovanej mládeže.

1.2. Organizátormi Kvízu (ďalej len – Organizátori) sú Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku, Veľvyslanectvo Slovenska v Rusku, Ruske centrum vedy a kultúry v Bratislave a Slovenský inštitút v Moskve.

1.3. Partnerské organizácie: Slovensko-ruská spoločnosť, Rusko-slovenská komisia historikov, Matica Slovenská, občianske združenie Slavica, Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, Slavistický ústav Slovenskej akadémie vied, Inštitút rusistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Slovenský filmový ústav, Múzeum Slovenského národného povstania, Všeruská štátna knižnica pre zahraničnú literatúru M.I.Rudomino, Petrohradská štátna univerzita, Ruské štátne literárne múzeum.

1.4. Kvíz bude mať jedno kolo, ktoré sa uskutoční na pôde stredných škôl súčasne na Slovensku a v Rusku.

1.5. Kvíz sa uskutočňuje v ruskom jazyku.

 

2. Predmet a účastníci kvízu

2.1. Kvíz pozostáva z úlohy vo forme 20. otázok (ďalej len – Práca), na každú z ktorých sa vyžaduje rozvinutá odpoveď. Zároveň na tému jednej z otázok je možné vypracovať samostatnú esej až na 4. stránkach, ktorú bude porota Kvízu hodnotiť ako dodatočnú konkurenčnú výhodu. Štruktúra Kvízu zahrňuje tematické okruhy: „Všeobecné stránky histórie“, „Literatúra a filozofia“, „Kultúra a umenie“, „Vedecké a vzdelávacie väzby”, „Diplomacia“ (7, 6, 3, 3 a 1 otázka v uvedenom poradí).

2.2. Účastníkmi Kvízu môžu byť občania Ruska a Slovenska – študenti stredných všeobecnovzdelávacích inštitúcii – vo veku od 14. do 17. rokov a resp. od 14. do 19. rokov.

 

 

3. Postup, termíny a miesto prihlasovania prác do súťaže

3.1. Otázky umiestnia Organizátori a partnerské organizácie vo verejnej doméne na internete najneskôr do 20. septembra 2017. Organizátori tiež rozpošlú otázky v elektronickej podobe zúčastneným v Kvíze stredným všeobecnovzdelávacím inštitúciám.

3.2. Odpovede na Kvízové otázky (ďalej len – Práca) účastník pošle na
e-mailovú adresu Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave (pre Slovakov) a Slovenský inštitútu v Moskve (pre Rusov).

3.3. Práce účastníkov Kvízu musia byť doručené Organizátorovi najneskôr do 31. októbra 2017. Po uplynutí tohto termínu Práce nebudú akceptované.

3.4. Odoslané Práce nepodliehajú recenzii a nevracajú sa.

3.5. Odoslaním Práce do Kvízu Účastník súhlasí s podmienkami Kvízu, uvedenými v týchto Stanovách, vrátane súhlasu s možným využitím Práce v záujme Organizátorov.

4. Porota

4.1. Organizátori Kvízu a partnerské organizácie utvoria porotu Kvízu, ktorá ohodnotí Práce a určí víťazov.

 

5. Hodnotenie výsledkov

5.1. Výsledky Kvízu budú zhrnuté a oznámené najneskôr 14. novembra 2017.

5.2. Výsledky Kvízu budú zverejnené na elektronických stránkach Organizátorov v internete.

 

6. Ocenenie víťazov Kvízu

6.1. Päť víťazov Kvízu – občania SR – budú odmenení krátkodobým zájazdom do Ruska.

6.2. Desiati účastníci zo slovenskej strany, ktorých vyberie porota, dostanú povzbudzujúce ceny.

6.3. Päť víťazov Kvízu – občania Ruskej federácie – budú odmenení krátkodobým zájazdom na Slovensko.

6.4. Desiati účastníci z ruskej strany, ktorých vyberie porota, dostanú povzbudzujúce ceny.

 

7. Kontakty organizátorov kvízu

 

Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku

Adresa: 811 06, Bratislava, ul. Godrova ul. 4

Tel .: + 421/2/544 14 436

E-mail: kultura@rusemb.sk

www.slovakia.mid.ru

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rusku

Adresa: 123056, Moskva, ul. Juliusa Fučíka, č. 17/19

Tel .: +7 (495) 956 49 20, 956 49 22

E-mail: emb.moscow@mzv.sk

www.mzv.sk/moskva

 

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave

Adresa: 811 05, Bratislava, ul. Fraňa Kráľa, č. 2

Tel .: + 421/2/526 25 981

E-mail: rus.kult.centrum@stonline.sk

www.rcvkba.sk

 

Slovenský inštitút v Moskve

Adresa: 123056, Moskva, ul. 2-á Brestska, č. 27

Tel .: +7 (495) 956 49 28

E-mail: viktorina-kviz@gmail.com

www.mzv.sk/web/simoscow-ru

 

Zdroj: Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku