SVETOVÁ KOORDINAČNÁ RADA

Svetová koordinačná rada ruských krajanov žijúcich v zahraničí. 

www.vksrs.com

Svetový kongres ruských krajanov žijúcich v zahraničí deleguje na Svetovú koordinačnú radu (ďalej len SKR) koordinačné, výkonné i reprezentačné funkcie zo všetkých oblastí svojej pôsobnosti.

SKR je najvyšší výkonný orgán zahraničných krajanov v období medzi svetovými kongresmi. Zabezpečuje plnenie prijatých úloh v súčinnosti so štátnymi inštitúciami a ďalšími subjektami Ruskej Federácie. Pri svojej práci zohľadňuje SKR uznesenia Koordinačnej rady organizácií ruských krajanov a podieľa sa na ich realizácii.

SKR je  výkonný orgán pre prípravu a organizáciu svetových kongresov krajanov. Túto prácu členovia SKR vykonávajú dobrovoľne a nie sú odmeňovaní. Rada má štatút občianskeho združenia bez právnej  subjektivity.