Ruské slovo

russkoe-slovo

Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku určená pre žiakov základných a stredných škôl. Ruské slovo je celoštátnou postupovou súťažou /školské, krajské a celoslovenské kolo/, s možnosťou účasti na medzinárodnom umeleckom festivale. Táto súťaž v priebehu 10 rokov získala obrovskú popularitu nielen medzi občanmi ruskej, ukrajinskej, bieloruskej a iných národností, ale aj medzi Slovákmi. Zúčastňujú sa na nej mladí umelci z celého Slovenska.
Ruské slovo je postupová súťaž vyhlasovaná každoročne Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sa organizuje pre žiakov 2. stupňa základných škôl a všetkých druhov a typov stredných škôl.

Ruské Slovo – 2019

 

 

Ruské Slovo – 2018


Ruske Slovo – 2017

Podmienkou účasti žiakov vo vyšších kolách je ich úspešná účasť v nižších kolách súťaže Ruské slovo v súlade s organizačným poriadkom tejto súťaže. Súťaže vo vyšších kolách (krajské a celoštátne) sa môžu zúčastniť víťazi na základe výsledkov z predchádzajúcich súťažných kôl. Účastníkmi krajskej a celoštátnej súťaže sú žiaci 2. stupňa základných škôl a stredných škôl, ktorí zašlú organizátorovi prihlášku a vo vyhlásených kategóriách splnia interpretačné podmienky účasti a predpísané propozície.

Školské kolá súťaže Ruské slovo organizujú školy (základné a stredné) na základe dobrovoľnosti. Školské kolo súťaže spravidla riadi a organizuje predmetová komisia cudzích jazykov, ktorú touto funkciou poverí riaditeľ školy. Krajské kolo súťaže Ruské slovo v spolupráci s príslušným Krajskými školskými úradmi zabezpečuje a riadi organizátor súťaže na základe písomnej dohody so školami.

Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo organizuje a riadi v spolupráci s príslušným Krajským školským úradom a celoštátnou súťažnou komisiou organizátor súťaže, ktorým je Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice, na čele so zriaďovateľkou tohto gymnázia, ktorou je Mgr. Natália Dostovalová, CSc.

Súčasťou súťaže na všetkých úrovniach sú prednášky, besedy, hudobné koncerty účastníkov, ako aj odborné semináre a stretnutia. Súťaž je založená na systematickej práci s talentovanou mládežou, podporuje ich súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí. Je to veľmi zaujímavá umelecká súťaž – a nielen pre ruskú národnostnú menšinu.

Súťaž je organizovaná ako prehliadka žiakov — recitátorov a spevákov. Ako nám prezradili organizátori súťaže, poslaním súťaže Ruské slovo je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova na školách, prehlbovať záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti, estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručností žiakov.

Organizátori súťaže sa taktiež snažia viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, podnecovať cudzojazyčnú tvorivosť žiakov, vytvárať trvalý vzťah k ruskej poézii a próze. Táto súťaž a fakticky festival je to svojrázna a pestrá  propagácia ruskej kultúry, hodnotnej literatúry, hraného slova, spevu a hudby.

Čo sa týka vyučovania ruštiny, podobná súťaž umožňuje pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky, získané na súťažiach žiakov, na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ruskom jazyku. A keďže mladí talenty vystupujú nielen na Slovensku, je tu pre nich možnosť úspešne reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach v prednese poézie a prózy, spevu a hraného slova v ruskom jazyku.

Aktuálne spravy o priebehu a výsledkoch súťažných kol čítajte aj v oficiálnom profile konkurzu na Facebook:  Ruské slovo

Fotoreportáže finálnych kol sútaže, ktoré prebiehali v rokoch 2007-2017 môžete pozrieť tu.

Organizačný poriadok celoslovenskej súťaže RUSKÉ SLOVO

13.02.2024 / Aktuality » Ruské slovo

V piatok 9.februára v roku 2024 sa ukončil 18. ročník súťaže ruské slovo. Súťaž vyvrcholila galakoncertom. Súťaž priniesla veľa dojmov, objavila veľa mladých talentov, ktorí ukázali svoje hlboké vedomosti v ruštine. Tento sviatok ruského slova daroval nám nové priateľstva a…

12.02.2024 / Aktuality » Ruské slovo

Zakladateľom a organizátorom súťaže je Zväz Rusov Košice /predsedníčka N. Dostovalova/.
Finálového kola sa zúčastnilo 200 účastníkov z 51 škôl v SR.

04.02.2024 / Aktuality » Ruské slovo

program sa uskutoční dňa 09. februára / piatok / 2024 o 9,00 hod. v CVČ DOMINO, Popradska 86, Košice

06.12.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Dňa 1.12.2023 sa v Prešove konalo krajské kolo 18. ročníka republikovej súťaže “Ruské slovo”/Prešovský kraj. V kategóriách poézia, próza a spev s témou „Svet povolaní“ súťažilo 48 účastníkov zo základných a stredných škôl Prešovského kraja. Všetkých účastníkov pozdravila organizátorka súťaže…

25.02.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Organizátorom tohto festivalu, ktorý je obľúbený medzi deťmi študujúcimi ruský jazyk, je už sedemnásty rok po sebe Zväz Rusov v Košiciach. Účastníci rôzneho školského veku súťažia o najlepší výkon umeleckých diel v ruštine. Každý rok sa téma festivalu mení a…

07.02.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Milí priatelia! Pozývame Vás na sviatok milovníkov Ruského slova 17.02.2023! Všeci ste vítaní! S úctou Natália Dostovalová

29.01.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Premiéra krajského kola súťaže v prednese a speve v gymnáziu Rajec Gymnázium Rajec v spolupráci s mestom Rajec zorganizovali úspešný 17. ročník krajského kola súťaže v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určenej pre žiakov základných, stredných…

05.12.2022 / Aktuality » Ruské slovo

Zväz Rusov Košice, ul. Michalovská 3, Košice o r g a n i z u j e Сeloslovenské kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo* Tematika CK Ruské slovo: Мир природы / Svet prírody Poslanie…