Ruské slovo

russkoe-slovo

Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku určená pre žiakov základných a stredných škôl. Ruské slovo je celoštátnou postupovou súťažou /školské, krajské a celoslovenské kolo/, s možnosťou účasti na medzinárodnom umeleckom festivale. Táto súťaž v priebehu 10 rokov získala obrovskú popularitu nielen medzi občanmi ruskej, ukrajinskej, bieloruskej a iných národností, ale aj medzi Slovákmi. Zúčastňujú sa na nej mladí umelci z celého Slovenska.
Ruské slovo je postupová súťaž vyhlasovaná každoročne Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sa organizuje pre žiakov 2. stupňa základných škôl a všetkých druhov a typov stredných škôl.

Ruské Slovo – 2019

 

 

Ruské Slovo – 2018


Ruske Slovo – 2017

Podmienkou účasti žiakov vo vyšších kolách je ich úspešná účasť v nižších kolách súťaže Ruské slovo v súlade s organizačným poriadkom tejto súťaže. Súťaže vo vyšších kolách (krajské a celoštátne) sa môžu zúčastniť víťazi na základe výsledkov z predchádzajúcich súťažných kôl. Účastníkmi krajskej a celoštátnej súťaže sú žiaci 2. stupňa základných škôl a stredných škôl, ktorí zašlú organizátorovi prihlášku a vo vyhlásených kategóriách splnia interpretačné podmienky účasti a predpísané propozície.

Školské kolá súťaže Ruské slovo organizujú školy (základné a stredné) na základe dobrovoľnosti. Školské kolo súťaže spravidla riadi a organizuje predmetová komisia cudzích jazykov, ktorú touto funkciou poverí riaditeľ školy. Krajské kolo súťaže Ruské slovo v spolupráci s príslušným Krajskými školskými úradmi zabezpečuje a riadi organizátor súťaže na základe písomnej dohody so školami.

Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo organizuje a riadi v spolupráci s príslušným Krajským školským úradom a celoštátnou súťažnou komisiou organizátor súťaže, ktorým je Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice, na čele so zriaďovateľkou tohto gymnázia, ktorou je Mgr. Natália Dostovalová, CSc.

Súčasťou súťaže na všetkých úrovniach sú prednášky, besedy, hudobné koncerty účastníkov, ako aj odborné semináre a stretnutia. Súťaž je založená na systematickej práci s talentovanou mládežou, podporuje ich súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí. Je to veľmi zaujímavá umelecká súťaž – a nielen pre ruskú národnostnú menšinu.

Súťaž je organizovaná ako prehliadka žiakov — recitátorov a spevákov. Ako nám prezradili organizátori súťaže, poslaním súťaže Ruské slovo je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova na školách, prehlbovať záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti, estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručností žiakov.

Organizátori súťaže sa taktiež snažia viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, podnecovať cudzojazyčnú tvorivosť žiakov, vytvárať trvalý vzťah k ruskej poézii a próze. Táto súťaž a fakticky festival je to svojrázna a pestrá  propagácia ruskej kultúry, hodnotnej literatúry, hraného slova, spevu a hudby.

Čo sa týka vyučovania ruštiny, podobná súťaž umožňuje pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky, získané na súťažiach žiakov, na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ruskom jazyku. A keďže mladí talenty vystupujú nielen na Slovensku, je tu pre nich možnosť úspešne reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach v prednese poézie a prózy, spevu a hraného slova v ruskom jazyku.

Aktuálne spravy o priebehu a výsledkoch súťažných kol čítajte aj v oficiálnom profile konkurzu na Facebook:  Ruské slovo

Fotoreportáže finálnych kol sútaže, ktoré prebiehali v rokoch 2007-2017 môžete pozrieť tu.

Organizačný poriadok celoslovenskej súťaže RUSKÉ SLOVO

25.02.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Organizátorom tohto festivalu, ktorý je obľúbený medzi deťmi študujúcimi ruský jazyk, je už sedemnásty rok po sebe Zväz Rusov v Košiciach. Účastníci rôzneho školského veku súťažia o najlepší výkon umeleckých diel v ruštine. Každý rok sa téma festivalu mení a…

07.02.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Milí priatelia! Pozývame Vás na sviatok milovníkov Ruského slova 17.02.2023! Všeci ste vítaní! S úctou Natália Dostovalová

29.01.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Premiéra krajského kola súťaže v prednese a speve v gymnáziu Rajec Gymnázium Rajec v spolupráci s mestom Rajec zorganizovali úspešný 17. ročník krajského kola súťaže v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určenej pre žiakov základných, stredných…

05.12.2022 / Aktuality » Ruské slovo

Zväz Rusov Košice, ul. Michalovská 3, Košice o r g a n i z u j e Сeloslovenské kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo* Tematika CK Ruské slovo: Мир природы / Svet prírody Poslanie…

11.02.2022 / Aktuality » Mladež

video slávnostného otvorenia 16.ročníka Celoslovenskej súťaže Ruské slovo 2022

09.02.2022 / Aktuality » Mladež

Výsledky súťaže Prešovského kraja Ruského slova 2022 Výsledky súťaže Bansko Bystrického kraja Ruského slova 2022

09.02.2022 / Aktuality » Mladež

11. februára 2022 o 9.00 hod. Zväz Rusov Košice Vás pozýva na XVI. republikovú súťaž RUSKÉ SLOVO / online / Téma: Vo svete rozprávok Nominácie: – súťaž čitateľov poézie a prózy – spevácka súťaž – súťaž duetov, súborov https://www.facebook.com/ruske.slovo.kosice email:…

27.10.2021 / Aktuality » Ruské slovo

Tematika CK Ruské slovo: В мире сказок/ Svet rozprávok / Krajské kolo ONLINE: Banská Bystrica – 9.december 2021/ Mgr. Alla Borisenkova, borisenkova@sukromnygympel.sk Prešov – 18.január 2022/ Mgr. Tatiana Ponická, ruskeslovopo@gmail.com Košice – 25.január 2022/ Mgr. Adriana Lauffová, ruskeslovoke@gmail.com Vráble –…