56899729_1986100144852491_3820101796060200960_o

Celoslovenské kolo 14. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo

17.02.2020 / Aktuality » Konkurzy

Zväz Rusov Košice, ul. Michalovská 3, Košice

o r g a n i z u j e
celoslovenské kolo 14. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo*
Tematika CK Ruské slovo: Ďakujeme za mier! / Спасибо за мир!
Súťaž je venovaná 75. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945.
Poslanie súťaže:
Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl.
Cieľ súťaže:
Prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru
Charakter súťaže:
Súťaž má postupový charakter (školské, krajské, celoslovenské kolo).
Termíny pre uskutočnenie jednotlivých kôl:
Školské kolo – do 20.12. 2019
Krajské kolo – do 19.02. 2020

Krajské kolo:

Košice – 16.01.2020 / Mgr. Adriana Lauffová, ruskeslovoke@gmail.com
Prešov – 23.01.2020 / Bc. Tatiana Ponická, ruskeslovopo@gmail.com

Bratislava – 7.02.2020 / Mgr. Inna Horvathová, i_horvathova@yahoo.com
Banská Bystrica – 10.02.2020 Mgr. Alla Borisenková borisenkova@sykromnygympel.sk

Vráble – 11.02.2020/ PaedDr. Eliška Matušková, matuskova@gymvrable.sk
Žilina – 12.02.2020 / Mgr. Jana Pajgerová , pajger@gmail.com

Michalovce – 19.02.2020 /Mgr. Anna Kaputová, kaputovaanna@gmail.com

Celoslovenské kolo sa uskutoční: 28. februára 2020 v Kulturparku, Košice

Súťažné kategórie :
1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl
2. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl
3. kategória – študenti stredných škôl
4. kategória – študenti vysokých škôl

Súťažné disciplíny:
1. pre jednotlivcov: prednes poézie, prednes prózy, spev /1 pieseň/
2. pre kolektívy: spev /1 pieseň/, kolektív tvoria max. štyria súťažiaci + hud. doprovod

Postup:
• Do celoslovenského kola postupujú víťazi krajských kôl (len jeden víťaz v jednotlivých súťažných disciplínach).
• Neskôr obdržíte list s presným počtom delegátov z každého kraja SR

Zásady súťaže:
• 1 súťažiaci sa môže zúčastniť len v jednej súťažnej disciplíne
• žiaci ZŠ a študenti SŠ a VŠ – ukážka próza a poézia max.4 minúty ( je potrebné pripraviť aj krátku verziu pre možné vystupovanie na galakoncerte – úryvok max. 1 min)
• Zaslaním Prihlášky dávate súhlas, že prípadná foto/videodokumentácia z CK Ruské slovo môže byť zverejnená na internetovej stránke www.ruskeslovokosice.webnode.sk Osobné údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom Zväzu Rusov Košice.

Kritériá hodnotenia:
• primeranosť a umelecko-estetická hodnota vybranej ukážky
• pochopenie a úroveň jeho umeleckej interpretácie
• kvalita jazykovej interpretácie

Priebeh súťaže:
Po zaslaní prihlášky každý účastník bude zaradený do súťaže a vystúpi pred trojčlennou porotou CK Ruské slovo. Všetkým víťazom budú odovzdané diplomy. Najlepší vystúpia v galakoncerte.
Forma oblečenia : slávnostná /biela blúzka/košeľa a tmavá sukňa/nohavice, šaty

Účastnícky poplatok: 10 eur/žiak, učiteľ, doprovod ( v cene je diplom, darček, občerstvenie )

INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO 2020
Víťazov krajských kôl /len 1. miesto/ – je potrebné prihlásiť do súťaže do 20.02.2020 (prihláška je v prílohe).
V prípade neuskutočnenia sa krajského kola – víťazi školských kôl /len 1. miesto/ musia povinne poslať prihlášku aj s videonahrávkou vystúpenia /len youtube/ na email: ruskeslovoslovakia@gmail.com, do CK môžu postúpiť max. dvaja žiaci z jednej školy.

Riadne vyplnenú prihlášku zašlite na e-mailovú adresu:
ruskeslovoslovakia@gmail.com

Podrobné informácie o súťaži nájdete na: www.ruskeslovokosice.webnode.sk

a na: https://www.facebook.com/ruske.slovo.kosice