Сeloslovenské kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo*

05.12.2022 / Aktuality » Ruské slovo

Zväz Rusov Košice, ul. Michalovská 3, Košice

o r g a n i z u j e

Сeloslovenské kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo*

Tematika CK Ruské slovo: Мир природы / Svet prírody

Poslanie súťaže:
Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl.
Cieľ súťaže:
Prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru
Charakter súťaže:
Súťaž má postupový charakter (školské, krajské, celoslovenské kolo).
Termíny pre uskutočnenie jednotlivých kôl:

Školské kolo: november – december 2022/ online alebo prezenčne/
Krajské kolo – december 2022 – január a február 2023/ prezenčne/

Krajské kolo:
Banská Bystrica 12.január 2023 Mgr. Alla Borisenkova, borisenkova@sukromnygympel.sk

Prešov 1.február 2023 Bc. Ivana Šaffová, ruskeslovopo@gmail.com

Košice 3.február 2023/ Mgr. Tatiana Ponická, ruskeslovoke@gmail.com

Vráble 3. február 2023 / PaedDr. Eliška Matuškova, matuskova@gymvrable.sk

Michalovce 8. február 2023 /Mgr. Anna Kaputová, kaputovaanna@gmail.com

Rajec 24. január 2023 / Mgr. Tomáš Hmira , hmiratomas@gmail.com

Bratislava 27.január 2023 / Mgr. Inna Horvathová, i_horvathova@yahoo.com

Vrbove 13. január 2023 / Mgr. PhD. Jana Huťová, hutova.j@gymvrbove.sk

Celoslovenské kolo sa uskutoční 17. februára /piatok/ 2023 o 9:00 hod.
Miesto: upresníme

Prihlášky na celoslovenské kolo poslať do 08.02.2023 (prihláška je v prílohe).

Súťažné kategórie :
1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl
2. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl
3. kategória – študenti stredných škôl
4. kategória – študenti vysokých škôl
5. kategória – učitelia, rodičia

Súťažné disciplíny:
1. pre jednotlivcov: prednes poézie, prednes prózy, spev /1 pieseň/
2. pre kolektívy: spev /1 pieseň/

Zásady súťaže:
1. Prezentácia jednej ukážky v časovom rozsahu:
• žiaci ZŠ a študenti SŠ a VŠ – do 6 minút
• kolektívy – do 6 minút
2. Kritériá hodnotenia:
• primeranosť a umelecko-estetická hodnota vybranej ukážky
• pochopenie a úroveň jeho umeleckej interpretácie
• kvalita jazykovej interpretácie

INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO 2023

Celoslovenské kolo sa uskutoční 17. februára /piatok/ 2023 o 9:00 hod. Miesto: upresníme

Účastnícky poplatok je možné uhradiť na účet (na súťaž doniesť dokument o zaplatení) alebo na mieste.

Účastnícky poplatok: 10,00 eur/žiak, učiteľ, hud. doprovod/ (v cene: občerstvenie, darček, diplom)
na číslo účtu IBAN: SK77 0900 0000 0004 4745 9520
/Zväz Rusov Košice, IČO 45007225/
Poznámka pri úhrade:
Škola, KK Prešov/Banská Bystrica/Košice/Michalovce/Vrbové/Vráble/Žilina/Bratislava, 5 osôb, mena

Víťazov krajských kôl /len 1. Miesto/ – je potrebné prihlásiť do súťaže do 08.02.2023 (prihláška je v prílohe).
V prípade neuskutočnenia sa krajského kola – víťazi školských kôl /len 1. miesto/ povinne musia poslať prihlášku aj s videonahrávkou vystúpenia do 04.02.2023 (prihláška je v prílohe).
ZMENA! – PRIHLÁŠKA (starú prihlášku neakceptujeme, prosím vyplniť prihlášku cez odkaz)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsCneglTkrngzg3b4m-98QPPENKjJ3yTfCiQfzGj0hsrs7lw/viewform?usp=sf_link

Podrobné informácie o súťaži: www.ruskeslovokosice.webnode.sk

*Súťaž Ruské slovo je registrovaná na Ministerstve školstva SR 28.08.2008, k.č.CD-2008-12355/25822-1:91
POZOR! – Facebooková stránka je zrušená.
Výsledky súťaže a fotografie budú poslané na emaily koordinátorom KK kôl.